Udruge u projektu

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA

Lokalna akcijska grupa Lika LAG LIKA je partnerstvo osnovano kao udruga koja se bavi razvojem ruralnog područja temeljem LEADER mehanizma. Okosnica rada je izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te provedba petogodišnjeg projekta INTEGRA LIKA 2020. Članovi LAG-a LIKA dolaze iz privatnog (gospodarskog), javnog i civilnog sektora. Cilj je takvoga partnerstva izgradnja povjerenja i zajedničko djelovanje između gradova i općina, privatnog sektora te civilnog društva u svrhu održivog razvoja ruralnog područja. Predviđeni volonterski programi u LAG-u odnose se na predlaganje i realizaciju razvojnih projekata te animaciju i informiranje lokalnog stanovništva. Izradom volonterskih programa i omogućavanjem volontiranja u udruzi potiče se gospodarski i društveni razvoj, aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice, socijalnu koheziju te jačanje društva znanja na području koje pokriva LAG LIKA.

Kontakt: lag-lika@lag-lika.hr

Web: www.lag-lika.hr

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Gospić

Osnovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Gospić jesu sprečavanje nesreća i spašavanje u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS organizira i priprema aktivnosti i mjere kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje te trajno organiziranje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća u planinama i drugim nepristupačnim područjima. Bavi se otklanjanjem neposredne opasnosti u planinama i drugim nepristupačnim područjima, provođenjem preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite i spašavanja u planinama i drugim nepristupačnim područjima kod specifičnih aktivnosti na tim prostorima. Organizira dežurstava u cilju sprečavanja nesreća te potrage za izgubljenim osobama u planinama i drugim nepristupačnim područjima.

Kontakt: info@hgss-stanicagospic.hr

Udruga žena „Nit”

Udruga se bavi organizacijom raznih edukacija na radionicama, seminarima, predavanjima i tečajevima u cilju širenja znanja i iskustva s područja ruralnog razvoja i rada s lokalnim zajednicama, njegovanja starih zanata, seoskog turizma i zaštite prirodnih bogatstava. Pomaže savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti spolova, nacionalnih i dječjih prava. Također, osnovna djelatnost udruge je poticanje, razvijanje i pružanje pomoći u provođenju projekata vezanih za razvoj lokalnih/ruralnih zajednica.

Kontakt: udruga.zena.nit@gmail.com

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“

Udruga Pčelice bavi se podizanjem kvalitete života i unapređenjem medicinske, zakonodavne i socijalne zaštite djece s poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, promicanjem ljudskih prava, naročito prava djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom. Bavi se uspostavljanjem i održavanjem suradnje s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu te razvitkom mreže podrške. Potiče djecu s teškoćama u razvoju, mlade s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove obitelji na aktivno sudjelovanje u društvu, poticanje i razvoj volontiranja.

Kontakt: udrugapcelice@gmail.com

Udruga žena „Pavenka” Brinje

Aktivnosti Udruge žena „Pavenka“ Brinje obuhvaćaju područja cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potporu obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama. Također, udruga „Pavenka“ Brinje bavi se poticanjem kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, prevencijom nasilja, promicanjem volonterstva i društvene solidarnosti.

Kontakt: udrugapavenka@gmail.com

Udruga slijepih Ličko-senjske županije

Udruga slijepih Ličko-senjske županije osnovana je s ciljem rada za opće odnosno javno dobro, te promicanja, razvitka i unapređenja statusa slijepih osoba u svim segmentima života, te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, te života u zajednici uz podršku. Ciljana skupina su slijepe i slabovidne osobe na području cijele Ličko-senjske županije.

Kontakt: udruga.slijepih.lsz@gs.ht.hr

Udruga Kultura i edukacija

Udruga Kultura i edukacija osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja razvoja transdisciplinarnih strategija u kulturi i održivom razvoju.

Kontakt: udrugauke@gmail.com

ZIR – zajednica i razvoj

Udruga ZIR – zajednica i razvoj bavi se organizacijom predavanja, tribina, izložbi, kreativnih i edukativnih radionica kojima se promiče življenje u skladu s prirodom s ciljem zaštite okoliša i očuvanjem prirode. Djelatnosti udruge su i edukacija građana seminarima, radionicama i predavanjima o mogućnostima samoodrživih obiteljskih gospodarstava temeljenih na obnovljivim prirodnim resursima, poticanje edukacije i informiranosti o mogućnostima razvoja seoskoga ekološkog turizma te uključivanje građana u društveno korisne akcije Udruge. Udruga potiče izdavanje knjiga, časopisa, brošura, letaka i multimedijalnih izdanja iz svih područja djelatnosti Udruge korisnih za lokalnu zajednicu i neprofitni sektor te organizira ekološke akcije.

Kontakt: udrugazir@gmail.com

Web: www.udrugazir.com

Društvo „Naša djeca“ grada Gospića

Udruga Društvo „Naša djeca“ grada Gospića okuplja djecu predškolskog i školskog uzrasta radi druženja, igre i razvijanja njihovih stvaralačkih, zabavnih i  društvenih aktivnosti u slobodno vrijeme. Osim zabavnih programa, Udruga se bavi i promicanjem prava djece, promicanjem dječje participacije, zastupanjem i promicanjem aktivnog sudjelovanja djece i odraslih u provedbi i praćenju Konvencije UN-a o pravima djece. Osim dječje participacije u DND-u djelujemo i preventivno na području nasilja nad djecom i među djecom. DND promiče i volonterstvo te projektom Lokalni volonterski centar umrežavamo organizacije i volontere.

Kontakt: dndgospic@gmail.com

Web: http://dnd-gospic.hr/

Udruga „Prospero“

Udruga „Prospero“ bavi se okupljanjem žena i mladih radi poticanja kulturnoumjetničkog stvaralaštva, kreativnog izražavanja, promidžbe tradicijskih zanimanja te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te aktivnostima kojima se promiču i pospješuju ljudska prava, posebno prava žena te pospješuje humanost, volonterski rad, demokratizacija društva, uvažavanje različitosti i međukulturalno učenje. Dodatno se udruga bavi i zagovaranjem odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja.

Kontakti: udruga.prospero@zd.t-com.hr

Web: https://www.udrugaprospero.org/

Udruga za razvoj civilnog društva „Pokretač“

Udruga „Pokretač“ bavi se poticanjem, razvijanjem i pružanjem pomoći u provođenju projekta razvoja lokalnih/ruralnih zajednica, promoviranjem i poticanjem te pružanjem tehničke pomoći u organiziranju i provođenju javnih foruma na kojima će se okupljati sve zainteresirane strane u lokalnoj zajednici u cilju identificiranja problema i nalaženja rješenja. Djelatnosti udruge Pokretač podrazumijevaju pružanje informacija o problematici ruralnog razvitka i održive poljoprivrede održavanjem tribina, izložbi, video prezentacija, izdavanjem glasila, provođenjem pripreme i stručne pomoći volonterima i ostalim suradnicima na programu. Organizira radionice, seminare, predavanja i tečajeve u cilju širenja znanja i iskustava s područja ruralnog razvoja i rada s lokalnim zajednicama, održive poljoprivrede, seoskog turizma, zaštite prirodnih raznolikosti i unapređenja kvalitete življenja na selu.

Kontakt: udruga.pokretac1@gs.t-com.hr